Seminarium kring grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat grundläggande färdigheter den 27 mars 2020.

Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet, matematikfärdigheter och digitala färdigheter. Dessa färdigheter, kunskaper och kompetenser är väsentliga för att få tillträde till och avancera på arbetsmarknaden och för att delta i vidareutbildning och fortbildning.

Är bristfälliga grundläggande färdigheter ett problem på Åland för att få tillträde till utbildning och arbetsliv? Hur kan de grundläggande färdigheterna utvecklas inom utbildning och i arbetsliv? Hur kan vi bidra till att vuxna kan uppdatera sina kunskaper för att möta kraven i såväl vardag som arbetsliv? Bland annat dessa frågor lyfts under seminariet.

Målgruppen för seminariet är lärare, skolledare/rektorer, tjänstemän och andra intresserade från Yrkesymnasiet, Folkhögskolan, Medborgarinstitutet, Bildningsförbundet, kommunernas grundskolor, Landskapsregeringen, Ams, Visa vägen, Ung resurs, Emmaus och Ålands näringsliv.

För mer information om program, plats och anmälan se NVL: webbplats. Sista anmälningsdag är den 24 mars.