Vuxnas grundläggande färdigheter

Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet, matematikfärdigheter och digitala färdigheter. Dessa färdigheter, kunskaper och kompetenser är väsentliga för att få tillträde till och avancera på arbetsmarknaden och för att delta i vidareutbildning och fortbildning.

Är bristfälliga grundläggande färdigheter ett problem på Åland för att få tillträde till utbildning och arbetsliv? Hur kan de grundläggande färdigheterna utvecklas inom utbildning och i arbetsliv? Hur kan vi bidra till att vuxna kan uppdatera sina kunskaper för att möta kraven i såväl vardag som arbetsliv?

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat  Vuxnas grundläggande färdigheter den 5 oktober 2020 kl. 12.30 - ca 15.30.

För ytterligare information om program och anmälan se Inbjudan nedan