PROGIS

Projektet är avslutat och slutrapporten kan ni ta del av här! 

I augusti 2019 startar ett projekt kring datalogiskt tänkande och programmering. Projektet vänder sig till lärare i grundskolan och deras elever och fokus ligger på vad eleverna blir bättre på när dataoligskt tänkande förs in i undervisningen. Syftet med projektet är att: 

 • skapa förståelse för hur vår digitala omvärld fungerar
 • förse kolorna, dvs. skolledare, lärare och elever en ökad kompetens inom programmering och datalogiskt tänkande
 • bidra till att lärare får nya och beprövade undervisningsmetoder genom spridning av goda exempel
 • få praktiknära och relevanta bidrag till formuleringar i läroplansarbetet  

Målet med projektet är att vi på Åland får 

 • en grupp lärare som 
  • kan fungera som experter i samband med läroplansskrivningarna då det gäller digital kompetens och programmering
  • skapat lektionsupplägg i förhållande till läroplanen
  • kan fungera som resurspersoner, tutorer osv.
  • är ämnesexperter visavi programmering/datalogiskt tänkande
 • en grupp elever
  • som kan fungera som studerandestöd i den egna skolan
  • som kan bidra till fortsatt utveckling inom programmering och datalogiskt tänkande, vara med och ta nästa steg (ex testning)
  • som fått en utökad digital kompetens i förhållande till sina ämnen
 • kritiska och pedagogiska reflektioner och diskussioner kring datalogiskt tänkande/programmering, kompetenser och mervärde

Tanken är att lärarna i projektet arbetar med datalogiskt tänkande i förhållande till sitt eget ämne och de får handledning i sitt arbete av en konsult minst två gånger under projekttiden. Under projekttiden bildar deltagande lärare diskussionscirklar och besöker varandras programmeringslektioner om möjlighet finns, för att diskutera eget och andras arbete, det pedagogiska mervärdet och de kompetenser som stöds.

Linda Mannila fungerar som föreläsare, handledare och expert medan utbildningsbyrån fungerar som koordinator för projektet.

Hela projektplanen kan ni läsa här