Nyheter

Nya grunder för gemensam antagning av studerande 2024

Ålands landskapsregering beslöt att fastställa ”Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande i gemensam åländsk antagning år 2024” till utbildning som ordnas enligt LL (2011) om...

En ny IKT-strategi för utbildningssektorn på Åland är nu antagen

IKT-strategin för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023 - 2027 antogs den 13 juni 2023. Strategin riktar sig till hela utbildningssektorn på Åland, vilket inkluderar barnomsorg,...

Uppdaterat eu-ramverk för digital kompetens för medborgare DigComp 2.2

Inom undervisningssektorn på Åland har ramverket DigComp redan funnits som grund för digital kompetens för studerande (och DigCompEdu för lärare) framför allt i IT-strategin. Nu finns en ny version...

Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss

Förslaget till barnomsorgens nya läroplan har nu gått på remiss och för er som är intresserade att läsa det finns det under Remisser/utkast på vår webbplats. Där hittar ni också de illustrationer som...

De första ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan fastställdes 1.2 2021

Den 1 februari 2021 beslöt landskapsregeringen att fastställa en del av ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna som fastställdes är matematik, svenska, biologi för...

Timfördelningsreform inom den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum

Ålands landskapsregering beslöt med stöd av 16 § (2011:13) om gymnasieutbildning att fastställa en förändring i gällande läroplansgrunder (31.5.2016). Förändringen gäller fastställande av en ny...

Anvisningar betygsmodeller

Ålands landskapsregering har gett ut nya anvisningar för upprättande och utfärdande av betyg samt betygsmodeller för yrkesutbildningar på gymnasienivå. Anvisningarna hittar ni här under Styrdokument/...

Grunder för antagning och tillsättande av arbetsgrupp

Ålands landskapsregering har beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att planera hur grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten ska förverkligas. Grundskoleutbildning...

Grundskolans nya läroplan- ämnesdel i svenska åk 1-9 publicerad

Nu finns det ett utkast på ämnesdelen i svenska för åk 1-9 publicerad på utbildning.ax under fliken remisser. Texten går att skriva ut, läsa och kommenetera. Noteras bör att det  endast är ett utkast...

Den tredje läroplansträffen för lärare som undervisar svenska i grundskolan

Välkomna att delta i den tredje träffen för svenskalärare gällande revideringen av läroplanen. Undre de två tidigare träffarna har åk 7-9 främst varit i fokus eftersom majoriteten av deltagarna varit...

Läroplansträff för lärare som undervisar matematik i grundskolan

Välkomna till den första läroplansträffen för dig som undervisar matematik i någon årskurs i grundskolan. Syftet med träffen är att titta på utkastet för en ny ämnesdel i matematik och diskutera...

Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan

Välkomna alla lärare som undervisar i svenska i grundskolan, det är dags att tycka till om ämnesdelen i den kommande läroplanen för grundskolan på Åland. Det första ämnet som står i tur är svenska....

Grundskolans nya läroplan

Nu finns det första utkastet från grundskolan nya läroplan att läsa och kommentera under fliken Remiss här på hemsidan. Utkastet består av förord, inledning och inledande kapitel som behandlar...

Anvisningar

En del anvisningar finns nu på vår webbplats och fler kommer efterhand. De finns under fliken Styrdokument.  Vilka saknar du?

Nya nationella kriterier ska tas fram

På Yle:s webbplats skriver man att samma kunskaper kan ge 7, 8 eller 9 i vitsord beroende på vilken grundskolan. Av den anledningen ska betygssättningen nu ses över så att det ska bli lättare att...

Kommentering av bedömningskriterierna

Hej alla grundskollärare Vi vill påminna er om att det ännu finns tid att kommentera bedömningskriterierna från 2013 för alla ämnen i den nuvarande läroplanen. I rummet Grundskolans läroplan på...